Ulazak u EU i Znak pristupačnosti

Sukladno članku 8. Pravilnika o znaku pristupačnosti (NN 78/08) danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju postojeći se znak pristupačnosti mijenja na način da je pravokutnog oblika, veličine 106 x 148 mm, svjetlo plave je boje osim simbola osobe s invaliditetom u bijeloj boji, koji ima tamno plavu podlogu. Znak pristupačnosti podijeljen je uzdužno na dva dijela i na prednjoj strani i na poleđini, a sve kako je prikazano na crtežu na kraju teksta.

Unatoč angažmanu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za izmjenu Pravilnika, a u cilju produljenja važenja postojećeg znaka pristupačnosti, novi znak pristupačnosti, ipak, stupa na snagu s 01. srpnja 2014. godine.

"Novi" znak pristupačnosti izdaje se po istoj proceduri koja je važila i za izdavanje "starog" znaka pristupačnosti.

Sukladno članku 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o znaku pristupačnosti (NN 87/14) svi znakovi pristupačnosti izdani do 30. lipnja 2013. godine, tj. do dana ulaska Hrvatske u Europsku uniju, prestaju važiti istekom roka za koji su izdani.