Godišnja naknada za uporabu javnih cesta i cestarine

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta
i cestarina za uporabu autoceste i objekata s naplatom

Zakon o javnim cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13) odredbama članka 88. propisuje iznimke od plaćanja godišnje naknade i cestarine.

Prema stavku 1. navedenog članka Zakona naknadu za uporabu javnih cesta ne plaćaju:
„Osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta iz članka 86. stavka 1. ovoga Zakona za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.“

Prema stavku 2. navedenog članka Zakona cestarinu ne plaćaju:
„Osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka te HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100% ne plaćaju cestarinu iz članka 86. stavka 2. ovoga Zakona za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.“

Nastavno ističemo kako se prema stavku 3. navedenog članka Zakon ova prava ostvaruju na temelju rješenja koje u upravnom postupku donosi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a na pisani zahtjev osobe s invaliditetom.
Sukladno Pravilniku o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11) predmetnom zahtjevu treba priložiti:
- presliku prometne dozvole i knjižice vozila (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila),
- rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ili rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata).

Ukoliko se iz priloženog rješenja ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju na temelju kojega se ostvaruje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine, osoba s invaliditetom zahtjevu treba priložiti nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ili nalaz i mišljenje drugostupanjskoga liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata odnosno drugim propisima).

Na temelju rješenja Ministarstva tijelo koje sukladno posebnom propisu obavlja registraciju vozila, odnosno ovjerava produljenje valjanosti prometne dozvole, oslobodit će osobu s invaliditetom obveze plaćanja godišnje naknade za uporabu javih cesta, a Hrvatske autoceste d.o.o. izdat će potvrde/smart kartice za oslobađanje plaćanja cestarine.
Na kraju napominjemo kako je odredbom članka 89. Zakona propisano da se oslobađanje od plaćanja cestarine može ostvariti samo ako se osoba s invaliditetom nalazi u osobnom automobilu za koji je izdan takva isprava, a za postupanje suprotno tome, člankom 115. Zakona, predviđena je novčana kazna od 2.000,00 do 5.000,00 kuna.