Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka

Dana 01. travnja 2013. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (NN 25/13) kojim je, među ostalim, u bitnome izmijenjen dosadašnji postupak i uvjeti ostvarivanja prava na oslobođenja od plaćanja troškova sudskog postupka i to na način da se pravo na oslobođenje od plaćanja troškova postupka i pravo na stručnu pravnu pomoć ostvaruje na način i iz uvjete propisane posebnim propisom kojim se uređuje besplatna pravna pomoć (čl. 172. Zakona o parničnom postupku).

Dakle, ovakvim izmjenama Zakona o parničnom postupku reguliranje ove materije preneseno je u sferu odredbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 62/08, 44/11 i 81/11), a samim time i u nadležnost ureda državne uprave u županijama i ureda Grada Zagreba.

Nastavno treba reći da navedeni Zakon predviđa četiri vrste pravne pomoći (primarna pravna pomoć, sekundarna pravna pomoć, oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka), od kojih se sekundarna pravna pomoć, oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka odnose na postupke pred sudovima.

U cilju ostvarivanja ovog prava potrebito je, na propisanom obrascu, podnijeti zahtjev nadležnom uredu u županiji ili u Gradu Zagrebu.

Uz zahtjev se prilaže pisana izričita suglasnost podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o imovini i dohotku, osim u slučaju žrtve obiteljskog nasilja koje to podnose samo za sebe. Za točnost podataka navedenih u zahtjevu podnositelj odgovara materijalno i kazneno.

Ako su ispunjene zakonske pretpostavke nadležni će ured korisniku izdati rješenje koje je on dužan dostaviti sudu (ako rješenje povodom zahtjeva još nije doneseno tada sudu treba naznačiti da je takav zahtjev podnesen).
Iznimno od navedenog, u sudskim postupcima sam sud može na zahtjev stranke koja ne ispunjava uvjete propisane Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći odobriti pravnu pomoć iz razloga pravičnosti.