Statut, izmjene i dopune 1

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 54. Statuta Udruge invalida rada Zagreba Skupština Udruge invalida rada Zagreba na sjednici održanoj dana 20. travnja 2017. godine u Zagrebu donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Udruge invalida rada Zagreba

 

Članak 1.

U članku 22. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

„Uz pisanu opomenu iz stavka 1. ovog članka Sud časti može izreći i mjeru zabrane sudjelovanja na svim ili nekim aktivnostima u organizaciji Udruge (klupske aktivnosti, izleti, ljetovanje i slično) u trajanju od mjesec dana do jedne godine.

Pisana opomena se javno objavljuje isticanjem konačne odluke na oglasnoj ploči Udruge.

Pisana opomena prestaje važiti istekom jedne godine od dana kada je postala konačna, a pod uvjetom da članu u tom roku nije izrečena nova pisana opomena.“

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 5., 6. i 7..

Članak 2.

U članku 36. stavak 5. iza podstavka 9 dodaje se novi podstavak 10, koji glasi:

„- predlaže davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora;“

Dosadašnji podstavci 10-23 postaju podstavci 11-24.

Članak 3.

U članku 42. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Predlaže davanje razrješnice Predsjedniku i dopredsjedniku, članovima Upravnog odbora te članovima Suda časti.“

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Udruge invalida rada Zagreba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se danom upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom uredu državne uprave.


Članak 5.

Ovlašćuje se Upravni odbor Udruge invalida rada Zagreba da temeljem ove Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Udruge invalida rada Zagreba utvrdi potpuni tekst Statuta Udruge invalida rada Zagreba koji se zatim ima objaviti na oglasnoj ploči.

Članak 6.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Udruge invalida rada Zagreba objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Udruge invalida rada Zagreba.

 

Broj: 92-1/2017.

                                        Predsjednik:

Zlatko Bočkal

Statut, izmjene i dopune 1

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok