Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Obveza plaćanja komunalne naknade propisana je Zakonom o komunalnom gospodarstvu (36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba, 178/04., 38/09., 79/09. i 153/09.).
Navedenim Zakonom određeno je da komunalna naknada predstavlja prihod proračuna jedinice lokalne samouprave, pa stoga predstavničko tijelo svake jedinice lokalne samouprave donosi odluku kojom utvrđuje uvjete i načina plaćanja komunalne naknade, ali i uvjete i razloge zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. Obzirom na to uvjeti oslobađanja od plaćanja komunalne naknade na područjima pojedinih lokalnih samouprava mogu biti različiti, pa bi vezano za to bilo najbolje kontaktirati nadležnu službu lokalne samouprave.

U nastavku članka osvrnuti ćemo se na uvjete oslobađanja od plaćanja komunalne naknade koji su određeni Odlukom o komunalnoj naknadi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/2001), kojom je propisano da komunalna naknada predstavlja prihod proračuna Grada Zagreba, a dužni su ju plaćati vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, te neizgrađenoga građevinskog zemljišta.

Za nekretnine važne za Grad Zagreb (članak 5. Odluke o komunalnoj naknadi) komunalna naknada se ne plaća.
Obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor može se osloboditi, djelomično ili potpuno, plaćanja komunalne naknade za tekuću godinu, na njegov zahtjev, i to:

  • 50% iznosa – ako je prosječni prihod po članu obveznikova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 50% prosječno mjesečno isplaćene neto-plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske u istom razdoblju;
  • 75% iznos – ako je prosječan prihod po članu obveznikova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 40% prosječno mjesečno isplaćene neto-plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske u istom razdoblju;
  • 100% iznosa – ako je prosječan prihod po članu obveznikova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 30% prosječno mjesečno isplaćene neto-plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske u istom razdoblju ili ako prima stalnu socijalnu pomoć.

Zahtjev za oslobađanje podnosi se, za svaku godinu, i to nadležnom gradskom uredu za komunalne poslove.

Uz zahtjev se prilaže uvjerenje o visini ukupnih prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu. Prihodom se smatra prihod ostvaren na osnovi samostalnog i nesamostalnog rada, mirovine i drugih prihoda prema propisima o porezu na dohodak.
Obveznika komunalne naknade za poslovni prostor može se, na njegov zahtjev, osloboditi plaćanja komunalne naknade u visini do 80%, ako mu je zbog više sile (poplava, potres i slično) znatnije oštećen poslovni prostor u kojem se obavlja poslovna djelatnost, odnosno, ako mu je poslovni prostor potpuno uništen oslobodit će ga se u potpunosti. Ovo oslobađanje od plaćanja komunalne naknade traje sve dok postoje okolnosti koje su razlog oslobađanja. Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, podnijeti i dokaze iz kojih proizlazi osnovanost zahtjeva.
Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene se, na prijedlog vlasnika, odnosno korisnika, umanjuje za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno za neizgrađeno građevno zemljište.

Obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni, poslovni i garažni prostor za koji je doneseno konačno rješenje o rušenju oslobodit će se, na njegov zahtjev, plaćanja komunalne naknade prestankom korištenja prostora radi rušenja.

O oslobađanju od plaćanja komunalne naknade odlučuje se rješenjem koje donosi gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove, ali treba znati kako podnošenje zahtjeva za oslobađanje plaćanja komunalne naknade NE ODGAĐA i obvezu plaćanja komunalne naknade.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok