Tko je oslobođen plaćanja troškova javnobilježničkog postupka?

Pod troškovima javnobilježničkog postupka podrazumijevaju se troškovi javnobilježničke pristojbe, zatim troškovi javnobilježničke nagrade te naknada troškova. Ove troškove, u pravilu, su dužni podmiriti korisnici javobilježničkih usluga, odnosno stranke u postupcima u kojima javni bilježnik poduzima službene radnje.

Oslobađanje od plaćanja troškova javnobilježničkog postupka regulirano je odredbom članka 41. Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/93., 29/94., 16/07. i 75/09.), kojom je odredbom propisano:

 • da stranka koja ima pravo na oslobađanje od snošenja troškova postupka po pravilima Zakona o parničnom postupku, može zatražiti od suda, koji je mjesno nadležan na području gdje se nalazi sjedište javnog bilježnika od kojega se traži poduzimanje službene radnje, da je oslobodi od dužnosti plaćanja pristojbi za obavljanje te radnje;
 • da zakonom određeni sud može, u skladu sa pravilima javnobilježničke tarife, osloboditi stranku, na njezin zahtjev, od plaćanja i nagrade i naknade troškova javnom bilježniku.;
 • da stranka može biti oslobođena od snošenja određenih troškova pružanja javnobilježničkih usluga u skladu s općim aktima Komore.

Za razliku od članka 41. Zakona o javnom bilježništvu ovo je pitanje podrobnije regulirano odredbama Zakona o javnobilježničkim pristojbama (NN 72/94, 74/95 i 87/96). Tako su u članku 10. ovog Zakona taksativno navedeni svi oni koji su oslobođeni plaćanja troškova pristojbe za isprave i službene radnje javnog bilježnika, a među njima su i:

 • imatelji socijalnih iskaznica, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status i umirovljenici koji primaju zaštitni dodatak;
 • humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom osoba s invaliditetom i obitelji poginulih, zatočenih i nestalih u obavljanju humanitarne djelatnosti.

Nadalje, odredbe članka 11. i 11.a istog Zakona propisuju:

 • da građanin ima pravo na oslobađanje od plaćanja pristojbi ako sud na području kojeg se nalazi sjedište javnog bilježnika od kojeg se traži poduzimanje službene radnje, donese rješenje o oslobađanju od plaćanja javnobilježničke pristojbe. To rješenje djeluje od dana kada je dostavljeno javnom bilježniku i vrijedi za sve podneske i radnje za koje je nastala obveza toga dana ili kasnije;
 • da će sud osloboditi od plaćanja javnobilježničke pristojbe stranku koja prema svom općem imovnom stanju ne može podmiriti javnobilježničku pristojbu bez štetnih posljedica za nužno uzdržavanje sebe i svoje obitelji;
 • da će pri donošenju ove odluke sud ocijeniti sve okolnosti, a osobito vrijednost službene radnje, broj osoba koje stranka uzdržava i prihode koje imaju stranka i članovi njezine obitelji.

U ovom slučaju uz prijedlog za oslobađanje od plaćanja pristojbe osoba mora podnijeti i potvrda o imovnom stanju (izdaje Porezna uprava Ministarstva financija) te dati izjava na sudski zapisnik o svom imovnom stanju i imovnom stanju svoga bračnog druga, odnosno članova svoje obitelji.

Osim navedenog, pitanje oslobađanja od plaćanja javnobilježničkih troškova uređeno je Pravilnikom o oslobađanju od snašanja troškova pružanja javnobilježničkih usluga (NN 19/96.).
Sukladno ovom Pravilniku javni bilježnik može osloboditi stranku plaćanja javnobilježničke nagrade i troškova ako se radi o:

 • socijalno ugroženoj osobi;
 • žrtvama domovinskog rata;
 • invalidima domovinskog rata.

Ovaj status navedene osobe moraju dokazati odgovarajućim ispravama.
Na temelju ovog Pravilnika ne može se tražiti oslobađanje od plaćanja javnobilježničke nagrade i troškova ako se radi o slijedećim radnjama i poslovima:

 • poslovi i javnobilježničke radnje u svezi s trgovačkim društvima, ustanovama i zadrugama;
 • poslovi i javnobilježničke radnje kojima se stiče imovinska korist bilo u novcu, nekretninama, pokretninama, vrijednosnim papirima i pravima;
 • pravni poslovi i javnobilježničke radnje za koje nije neophodno sudjelovanje javnog bilježnika da bi se ostvarilo pravo s istim pravnim posljedicama.

Na kraju napominjemo kako ovdje nismo obuhvatili cjelokupnu materiju koja se tiče oslobađanja od plaćanja javnobilježničkih troškova, već samo onaj dio koji bi mogao biti zanimljiv našim članovima.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok