Često postavljana pitanja

Oslobođenje sudskih pristojbi za osobe s invaliditetom

OSLOBOĐENJE SUDSKIH PRISTOJBI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Stupanjem na snagu novog Zakona o sudskim pristojbama (dalje: Zakon) od 1. siječnja 2019. godine prošireno je pravo oslobođenja od sudskih pristojbi i na osobe s invaliditetom dok je ranije to pravo bilo priznato tek invalidima Domovinskoga rata.

Podsjetimo, sudske pristojbe plaćaju se u svakom od sljedećih postupaka:

1. parničnom 

2. izvanparničnom 

3. ovršnom 

4. ostavinskom 

5. zemljišnoknjižnom 

6. kaznenom, po privatnoj tužbi

7. u upravnim sporovima

8. postupku upisa u sudski registar

9. postupku stečaja i likvidacije

10. drugim slučajevima propisanim zakonom.

Stavak 1. članka 10. Zakona govori da stranka koja nije u mogućnosti platiti sudsku pristojbu bez štetnih posljedica za uzdržavanje sebe i svoje obitelji može podnijeti zahtjev za oslobođenje od plaćanja pristojbe sukladno posebnim propisima.

Sukladno stavku 5. članka 11. Zakona status osobe s invaliditetom dokazuje se temeljem valjane isprave Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

OSLOBOĐENJE SUDSKIH PRISTOJBI ZA OSOBE S INVALIDITETOM
 
Stupanjem na snagu novog Zakona o sudskim pristojbama ( dalje : Zakon ), na snazi od 01.01.2019,  prošireno je pravo oslobođenja od sudskih pristojbi i na osobe s invaliditetom dok je ranije ovo pravo bilo priznato tek invalidima Domovinskoga rata.
Podsjetimo, sudske pristojbe plaćaju se u svakom u:
1. parničnom postupku
2. izvanparničnom postupku
3. ovršnom postupku
4. ostavinskom postupku
5. zemljišnoknjižnom postupku
6. kaznenom postupku po privatnoj tužbi
7. postupku u upravnim sporovima
8. postupku upisa u sudski registar
9. postupku stečaja i likvidacije
10. drugim slučajevima propisanim zakonom.
Stavak 1. članka 10. Zakona govori da stranka koja nije u mogućnosti platiti sudsku pristojbu bez štetnih posljedica za uzdržavanje sebe i svoje obitelji može podnijeti zahtjev za oslobođenje od plaćanja pristojbe sukladno posebnim propisima. Sukladno stavku 5. Članka 11. Zakona status osobe s invaliditetom dokazuje se na temelju valjane isprave Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
 
 

Gerontološki centri


GERINTOLOŠKI CENTRI

Programi i aktivnosti Projekta gerontološki centri Grada Zagreba namijenjeni su prvenstveno starijim sugrađanima koji nisu uključeni u sustav institucijskog zbrinjavanja. Projektom gerontološki centri omogućava se besplatno korištenje niza socijalnih usluga, što znači veću uključenost i poboljšanje sadržaja života osobama starije životne dobi.

Projekt pomaže u zadovoljavanju egzistencijalnih životnih potreba starijih osoba koje više nisu u mogućnosti u potpunosti samostalno skrbiti o sebi, ali i u organiziranju slobodnog vremena osobama starije životne dobi. To konkretnije znači provođenje usluga pomoći u kući (usluge gerontodomaćica i organiziranja prehrane), po posebnim kriterijima, kao i sudjelovanje na brojnim kulturno-zabavnim događanjima.

Važno je napomenuti kako pravo na korištenje usluge ostvaruju svi potrebiti korisnici s tim da određene skupine korisnika pravo ostvaruju besplatno, uz djelomično sudjelovanje u participaciji ili pak o vlastitom trošku ovisno o visini mjesećnih primanja.
Više informacija o projektu možete dobiti na kontakt broj: 01/4924158.

Parkiranje vozila osoba s invaliditetom

Parkiranje vozila osoba s invaliditetom izvan posebno označneih mjesta za parkiranje

Sukladno članku 10. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik 12/11) osobe s invaliditetom, koje su korisnici znaka pristupačnosti, vozilo mogu parkirati bez naknade, osim na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, i na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, ali najduže 2 sata tijekom jednog dana.

Ovo pravo korisnik znaka pristupačnosti može ostvariti uz uvjet da uz važeći znak pristupačnosti istakne i važeću naljepnicu koju izdaje organizator parkiranja.

Naljepnica se može dobiti tj. kupiti osobno u prostorijama Podružnice Zagrebparking (Šubićeva 40/III) ili putem mrežnih stranica Podružnice Zagrebparking (www.zagrebparking.hr).

Tko je oslobođen plaćanja troškova javnobilježničkog postupka?

Pod troškovima javnobilježničkog postupka podrazumijevaju se troškovi javnobilježničke pristojbe, zatim troškovi javnobilježničke nagrade te naknada troškova. Ove troškove, u pravilu, su dužni podmiriti korisnici javobilježničkih usluga, odnosno stranke u postupcima u kojima javni bilježnik poduzima službene radnje.

Oslobađanje od plaćanja troškova javnobilježničkog postupka regulirano je odredbom članka 41. Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/93., 29/94., 16/07. i 75/09.), kojom je odredbom propisano:

 • da stranka koja ima pravo na oslobađanje od snošenja troškova postupka po pravilima Zakona o parničnom postupku, može zatražiti od suda, koji je mjesno nadležan na području gdje se nalazi sjedište javnog bilježnika od kojega se traži poduzimanje službene radnje, da je oslobodi od dužnosti plaćanja pristojbi za obavljanje te radnje;
 • da zakonom određeni sud može, u skladu sa pravilima javnobilježničke tarife, osloboditi stranku, na njezin zahtjev, od plaćanja i nagrade i naknade troškova javnom bilježniku.;
 • da stranka može biti oslobođena od snošenja određenih troškova pružanja javnobilježničkih usluga u skladu s općim aktima Komore.

Za razliku od članka 41. Zakona o javnom bilježništvu ovo je pitanje podrobnije regulirano odredbama Zakona o javnobilježničkim pristojbama (NN 72/94, 74/95 i 87/96). Tako su u članku 10. ovog Zakona taksativno navedeni svi oni koji su oslobođeni plaćanja troškova pristojbe za isprave i službene radnje javnog bilježnika, a među njima su i:

 • imatelji socijalnih iskaznica, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status i umirovljenici koji primaju zaštitni dodatak;
 • humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom osoba s invaliditetom i obitelji poginulih, zatočenih i nestalih u obavljanju humanitarne djelatnosti.

Nadalje, odredbe članka 11. i 11.a istog Zakona propisuju:

 • da građanin ima pravo na oslobađanje od plaćanja pristojbi ako sud na području kojeg se nalazi sjedište javnog bilježnika od kojeg se traži poduzimanje službene radnje, donese rješenje o oslobađanju od plaćanja javnobilježničke pristojbe. To rješenje djeluje od dana kada je dostavljeno javnom bilježniku i vrijedi za sve podneske i radnje za koje je nastala obveza toga dana ili kasnije;
 • da će sud osloboditi od plaćanja javnobilježničke pristojbe stranku koja prema svom općem imovnom stanju ne može podmiriti javnobilježničku pristojbu bez štetnih posljedica za nužno uzdržavanje sebe i svoje obitelji;
 • da će pri donošenju ove odluke sud ocijeniti sve okolnosti, a osobito vrijednost službene radnje, broj osoba koje stranka uzdržava i prihode koje imaju stranka i članovi njezine obitelji.

U ovom slučaju uz prijedlog za oslobađanje od plaćanja pristojbe osoba mora podnijeti i potvrda o imovnom stanju (izdaje Porezna uprava Ministarstva financija) te dati izjava na sudski zapisnik o svom imovnom stanju i imovnom stanju svoga bračnog druga, odnosno članova svoje obitelji.

Osim navedenog, pitanje oslobađanja od plaćanja javnobilježničkih troškova uređeno je Pravilnikom o oslobađanju od snašanja troškova pružanja javnobilježničkih usluga (NN 19/96.).
Sukladno ovom Pravilniku javni bilježnik može osloboditi stranku plaćanja javnobilježničke nagrade i troškova ako se radi o:

 • socijalno ugroženoj osobi;
 • žrtvama domovinskog rata;
 • invalidima domovinskog rata.

Ovaj status navedene osobe moraju dokazati odgovarajućim ispravama.
Na temelju ovog Pravilnika ne može se tražiti oslobađanje od plaćanja javnobilježničke nagrade i troškova ako se radi o slijedećim radnjama i poslovima:

 • poslovi i javnobilježničke radnje u svezi s trgovačkim društvima, ustanovama i zadrugama;
 • poslovi i javnobilježničke radnje kojima se stiče imovinska korist bilo u novcu, nekretninama, pokretninama, vrijednosnim papirima i pravima;
 • pravni poslovi i javnobilježničke radnje za koje nije neophodno sudjelovanje javnog bilježnika da bi se ostvarilo pravo s istim pravnim posljedicama.

Na kraju napominjemo kako ovdje nismo obuhvatili cjelokupnu materiju koja se tiče oslobađanja od plaćanja javnobilježničkih troškova, već samo onaj dio koji bi mogao biti zanimljiv našim članovima.

Posebni porez za motorna vozila osoba s invaliditetom

POSEBNI POREZ ZA MOTORNA VOZILA OSOBA S INVALIDITETOM

Informacija o Pravilniku o posebnom porezu za motorna vozila osoba s invaliditetom objavljena je na mrežnoj stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: Informacija

Za Pravilnik kliknite na crveni gumb: Pravilnik

 

Za dodatna pojašnjenja, članovi UIR Zagreba mogu se obratiti pravniku u Hrvatski savez udruga invalida rada utorkom i četvrtkom u vremenu od 8,00-14,00 sati na adresi Hrgovići 47 (Jarun) uz obaveznu prethodnu najavu na tel. 4829295. 4812383 ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Ujedno se za dodatna pojašnjenja može obratiti i Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na neki od sljedećih kontakata: 6102170, 6102171,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Savska 41/3 (Zagrepčanka).

Gdje se može preuzeti Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom ?

Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom može se preuzeti u .pdf formatu na službenim stranicama Grada Zagreba: http://www.zagreb.hr/default.aspx?ID=21359.

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Obveza plaćanja komunalne naknade propisana je Zakonom o komunalnom gospodarstvu (36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba, 178/04., 38/09., 79/09. i 153/09.).
Navedenim Zakonom određeno je da komunalna naknada predstavlja prihod proračuna jedinice lokalne samouprave, pa stoga predstavničko tijelo svake jedinice lokalne samouprave donosi odluku kojom utvrđuje uvjete i načina plaćanja komunalne naknade, ali i uvjete i razloge zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. Obzirom na to uvjeti oslobađanja od plaćanja komunalne naknade na područjima pojedinih lokalnih samouprava mogu biti različiti, pa bi vezano za to bilo najbolje kontaktirati nadležnu službu lokalne samouprave.

U nastavku članka osvrnuti ćemo se na uvjete oslobađanja od plaćanja komunalne naknade koji su određeni Odlukom o komunalnoj naknadi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/2001), kojom je propisano da komunalna naknada predstavlja prihod proračuna Grada Zagreba, a dužni su ju plaćati vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, te neizgrađenoga građevinskog zemljišta.

Za nekretnine važne za Grad Zagreb (članak 5. Odluke o komunalnoj naknadi) komunalna naknada se ne plaća.
Obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor može se osloboditi, djelomično ili potpuno, plaćanja komunalne naknade za tekuću godinu, na njegov zahtjev, i to:

 • 50% iznosa – ako je prosječni prihod po članu obveznikova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 50% prosječno mjesečno isplaćene neto-plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske u istom razdoblju;
 • 75% iznos – ako je prosječan prihod po članu obveznikova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 40% prosječno mjesečno isplaćene neto-plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske u istom razdoblju;
 • 100% iznosa – ako je prosječan prihod po članu obveznikova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 30% prosječno mjesečno isplaćene neto-plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske u istom razdoblju ili ako prima stalnu socijalnu pomoć.

Zahtjev za oslobađanje podnosi se, za svaku godinu, i to nadležnom gradskom uredu za komunalne poslove.

Uz zahtjev se prilaže uvjerenje o visini ukupnih prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu. Prihodom se smatra prihod ostvaren na osnovi samostalnog i nesamostalnog rada, mirovine i drugih prihoda prema propisima o porezu na dohodak.
Obveznika komunalne naknade za poslovni prostor može se, na njegov zahtjev, osloboditi plaćanja komunalne naknade u visini do 80%, ako mu je zbog više sile (poplava, potres i slično) znatnije oštećen poslovni prostor u kojem se obavlja poslovna djelatnost, odnosno, ako mu je poslovni prostor potpuno uništen oslobodit će ga se u potpunosti. Ovo oslobađanje od plaćanja komunalne naknade traje sve dok postoje okolnosti koje su razlog oslobađanja. Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, podnijeti i dokaze iz kojih proizlazi osnovanost zahtjeva.
Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene se, na prijedlog vlasnika, odnosno korisnika, umanjuje za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno za neizgrađeno građevno zemljište.

Obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni, poslovni i garažni prostor za koji je doneseno konačno rješenje o rušenju oslobodit će se, na njegov zahtjev, plaćanja komunalne naknade prestankom korištenja prostora radi rušenja.

O oslobađanju od plaćanja komunalne naknade odlučuje se rješenjem koje donosi gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove, ali treba znati kako podnošenje zahtjeva za oslobađanje plaćanja komunalne naknade NE ODGAĐA i obvezu plaćanja komunalne naknade.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok