Izmjene i dopune Zakona

Dopunsko zdravstveno osiguranje

NOVA CIJENA POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Od 01. listopada 2013. godine stupila je na snagu
Odluka o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 118/13)
temeljem koje se uvodi jedinstvena cijena police za sve kategorije osoba
koje su ugovorile ovu policu i to u godišnjem iznosu od 840,00 kuna,
odnosno 70,00 kuna mjesečno.

Ujedno je važno naglasiti kako se ova Odluka odnosi samo na promjenu cijene police,
ali ne dira u prava osoba koje su, po postojećim propisima,
oslobođene plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja.
Dakle, za te će osobe troškovi dopunskog zdravstvenog osiguranja
i dalje biti plaćani na teret Državnog proračuna.

~~~~~~~ *** ~~~~~~~ *** ~~~~~~~*** ~~~~~~~

Hrvatski je sabor ipak, na žalost, usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 71/10.) kojim su imijenjeni uvjeti pod kojima se, za pojedine kategorije osiguranika, u državnom proračunu osiguravaju sredstva za premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja koje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (članak 14.a), pa se tako sada dopunsko osiguranje plaća iz državnog proračuna za slijedeće osiguranike:

  1. osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi;
  2. osigurane osobe darivatelje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja;
  3. osigurane osobe dobrovoljne davatelje krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene);
  4. osigurane osobe redovite učenike i studente starije od 18 godina;
  5. osigurane osobe čiji prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi iznos utvrđen člankom 14.b ovoga Zakona:
  6. ako im ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 45,59% proračunske osnovice (1.516,32 kn - važeći iznos za 2011. godinu),
  7. odnosno u slučaju osiguranika samca ako ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 58,31% proračunske osnovice (1.939,39 kn) - važeći iznos za 2011. godinu).

Glasovanje osoba s invaliditetom

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donijelo je Obvezatne upute načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, slijepih i slabovidnih birača, nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto.

1. Glasovanje osoba s invaliditetom

Glasovanje se obavlja osobno.

Iznimno, birač koji zbog kakve tjelesne mane (sljepoća, slabovidnost, oštećenje gornjih ekstremiteta ili druga oštećenja koja mu onemogućavaju samostalno glasovanje) ili zbog toga što je nepismen, ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom pismenom osobom koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred imena i prezimena kandidata za izbor članova vijeća ili predstavnika određene nacionalne manjine u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

2. Glasovanje osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Kad birač zbog teže bolesti, nemoći, ili s obzirom na postojanje invaliditeta ne može pristupiti na biračko mjesto (jer je bolestan kod kuće, osoba s invaliditetom ili nepokretna osoba i sl.), a izrazi želju glasovati, obavijestit će o tome nadležno izborno povjerenstvo najranije 3 dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor do 12:00 sati na dan održavanja izbora.

Izborno povjerenstvo koje je birač pravovremeno obavijestio da ne može pristupiti na biračko mjesto dužno je dostaviti obavijest o tome predsjedniku ili zamjeniku predsjednika biračkog odbora.

Birački odbor će svakom biraču koji je pravovremeno, (dakle do 12:00 sati na dan održavanja izbora) obavijestio birački odbor, omogućiti glasovanje.

Iznimno, kada je birački odbor na dan provođenja izbora, ali nakon gore navedenog roka, dakle nakon 12:00 sati obaviješten da birač koji ne može pristupiti biračkom mjestu želi glasovati, tom će biraču birački odbor omogućiti glasovanje ako birački odbor ocijeni da će takvo glasovanje moći provesti bez ometanja glasovanja na biračkom mjestu.

U tu svrhu predsjednik biračkog odbora odredit će najmanje dva člana ili zamjenika člana biračkog odbora koji će posjetiti birača u mjestu gdje se birač nalazi i omogućiti mu glasovanje vodeći računa o tajnosti glasovanja. Zato je potrebno sa biračkog mjesta uzeti više glasačkih listića kako bi birač mogao nasumice odabrati jedan od više glasačkih listića, kako bi se smanjila mogućnost saznanja serijskog broja glasačkog listića radi zaštite prava tajnosti glasovanja.

Članovi biračkog odbora će birača, kojeg posjećuju u mjestu gdje se nalazi, uputiti da ima pravo glasovati na način da zaokruži redni broj ispred imena i prezimena kandidata za izbor članova vijeća ili predstavnika određene nacionalne manjine u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Birač će nakon glasovanja sam presaviti glasački listić (tako da se radi zaštite prava tajnosti glasovanja ne vidi kako je birač popunio glasački listić), potom će takav glasački listić staviti u zasebnu omotnicu (kuvertu) i zatvoriti je u prisutnosti članova biračkog odbora.

Na omotnici (kuverti) upisat će se oznaka da se glasovalo za kandidate za izbor članova vijeća ili predstavnika određene nacionalne manjine u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koju treba označiti navođenjem imena općine ili grada odnosno županije.

Članovi biračkog odbora će po povratku na biračko mjesto, pred ostalim članovima biračkog odbora, otvoriti omotnicu (kuvertu) te će bez pregledavanja presavijenog glasačkog listića isti (presavijen) ubaciti u odgovarajuću glasačku kutiju, a preostale neiskorištene glasačke listiće će priložiti uz ostale neiskorištene glasačke listiće na tom biračkom mjestu.

Predsjednik biračkog odbora ili osoba koju on odredi, dužan je na odgovarajućem izvatku iz popisa birača zaokružiti redni broj ispred imena i prezimena birača koji je glasovao na opisani način.

Kad biračko mjesto, pored svih nastojanja da se osigura pristupačnost osobama s invaliditetom, ne zadovoljava zahtjeve pristupačnosti osobama s invaliditetom, a birač – osoba s invaliditetom dođe ispred biračkog mjesta i izrazi želju glasovati, predsjednik biračkog odbora odrediti će dva člana biračkog odbora i uputiti ih da ispred biračkog mjesta omoguće biraču – osobi s invaliditetom glasovanje na način predviđen u točki 2. ovih Obvezatnih uputa te će oni postupiti u skladu s istima.

Glasovanje birača koji su na način opisan u točkama 1. i 2. ovih Obvezatnih uputa glasovali uz pomoć druge osobe, posebno će se poimenično navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.

Telefonski brojevi Gradskog izbornog povjerenstva: 01/6166051 i 6166055.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka

Dana 01. travnja 2013. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (NN 25/13) kojim je, među ostalim, u bitnome izmijenjen dosadašnji postupak i uvjeti ostvarivanja prava na oslobođenja od plaćanja troškova sudskog postupka i to na način da se pravo na oslobođenje od plaćanja troškova postupka i pravo na stručnu pravnu pomoć ostvaruje na način i iz uvjete propisane posebnim propisom kojim se uređuje besplatna pravna pomoć (čl. 172. Zakona o parničnom postupku).

Dakle, ovakvim izmjenama Zakona o parničnom postupku reguliranje ove materije preneseno je u sferu odredbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 62/08, 44/11 i 81/11), a samim time i u nadležnost ureda državne uprave u županijama i ureda Grada Zagreba.

Nastavno treba reći da navedeni Zakon predviđa četiri vrste pravne pomoći (primarna pravna pomoć, sekundarna pravna pomoć, oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka), od kojih se sekundarna pravna pomoć, oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka odnose na postupke pred sudovima.

U cilju ostvarivanja ovog prava potrebito je, na propisanom obrascu, podnijeti zahtjev nadležnom uredu u županiji ili u Gradu Zagrebu.

Uz zahtjev se prilaže pisana izričita suglasnost podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o imovini i dohotku, osim u slučaju žrtve obiteljskog nasilja koje to podnose samo za sebe. Za točnost podataka navedenih u zahtjevu podnositelj odgovara materijalno i kazneno.

Ukoliko su ispunjene zakonske pretpostavke nadležni će ured korisniku izdati rješenje koje je on dužan dostaviti sudu (ako rješenje povodom zahtjeva još nije doneseno tada sudu treba naznačiti da je takav zahtjev podnesen).
Iznimno od navedenog, u sudskim postupcima sam sud može na zahtjev stranke koja ne ispunjava uvjete propisane Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći odobriti pravnu pomoć iz razloga pravičnosti.

Parkiranje vozila osoba s invaliditetom izvan posebno oznacenih mjesta za parkiranje

 

Parkiranje vozila osoba s invaliditetom izvan posebno označenih mjesta za parkiranje

 

Sukladno članku 10. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik 12/11) osobe s invaliditetom, koje su korisnici znaka pristupačnosti osim na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom vozilo mogu parkirati bez naknade i na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditet, ali najduže dva sata tijekom jednog dana.

Ovo pravo korisnik znaka pristupačnosti može ostvariti uz uvjet da uz važeći znak pristupačnosti istakne i važeću naljepnicu koju izdaje organizator parkiranja.

Naljepnica se može dobiti tj. kupiti osobno u prostorijama Podružnice Zagrebparking (Šubićeva 40/III) ili putem mrežnih stranica Podružnice Zagrebparking (www.zagrebparking.hr).

Osnovica za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi

Vlada Republike Hrvatske donijela je na temelju članka 32. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 33/12) Odluku o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi, a temeljem koje se osnovica za ostvarivanje prava na pomoć za uzdržavanje i druga prava po osnovi socijalne skrbi utvrđuje u iznosu od 500,00 kuna.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi iz 2008. godine.

Pravilnik o primjerenom ponašanju u odnosima s javnošću

Grad Zagreb

Pravilnik o primjerenom ponašanju u odnosima s javnošću

Pravilnikom o primjerenom ponašanju u odnosima s javnošću (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/2001) propisana su pravila i smjernice ponašanja čelnika gradskih upravnih tijela i zaposlenika u gradskim uredima, zavodima i službama u odnosima s građanima, njihovim udrugama, tijelima državne uprave, sredstvima javnog priopćavanja, ustanovama, trgovačkim društvima, drugim pravnim osobama i pravnim subjektima i drugim pripadnicima javnosti.

Navedenim Pravilnikom propisano je kako su se, u ophođenju s javnošću, gradski službenici dužni pridržavati načela i smjernica: zakonitosti, nediskriminacije i ravnopravnosti, učinkovitosti, ekonomičnosti, primjerenosti, dosljednosti, objektivnosti i nepristranosti te dostupnosti informacijama (otvorenosti).

Osim toga, prilikom postupanja s pripadnicima javnosti od gradskih službenika se zahtijeva uljudno i kulturno ponašanje, s tim da svakoj osobi moraju pristupati s dužnim poštovanjem, a ne ignoriranjem i omalovažavanjem, a osobito ne vrijeđanjem i isticanjem nadmoćnosti ili bilo kojega drugog oblika arogancije.

Osobito napominjemo kako je pravo osoba s invaliditetom na prijam preko reda regulirano odredbom članka 15. stavak 3. Pravilnika, temeljem koje odredbe gradski službenici osobama s invaliditetom i starijim osobama trebaju dati prednost kada one čekaju na prijam u njihov ured.

Ukoliko postupanje gradskih službenika ne bi bilo u skladu s pravilima i smjernicama koje su propisane navedenim Pravilnikom tada je moguće uložiti prigovor čelnicima gradskih službi, a rok za odgovor je dva mjeseca (ako propisom nije određeno drukčije).

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta i cestarine

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta
i cestarina za uporabu autoceste i objekata s naplatom

Zakon o javnim cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13) odredbama članka 88. propisuje iznimke od plaćanja godišnje naknade i cestarine.

Prema stavku 1. navedenog članka Zakona naknadu za uporabu javnih cesta ne plaćaju:
„Osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta iz članka 86. stavka 1. ovoga Zakona za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.“

Prema stavku 2. navedenog članka Zakona cestarinu ne plaćaju:
„Osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka te HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100% ne plaćaju cestarinu iz članka 86. stavka 2. ovoga Zakona za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.“

Nastavno ističemo kako se prema stavku 3. navedenog članka Zakon ova prava ostvaruju na temelju rješenja koje u upravnom postupku donosi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a na pisani zahtjev osobe s invaliditetom.
Sukladno Pravilniku o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11) predmetnom zahtjevu treba priložiti:
- presliku prometne dozvole i knjižice vozila (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila),
- rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ili rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata).

Ukoliko se iz priloženog rješenja ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju na temelju kojega se ostvaruje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine, osoba s invaliditetom zahtjevu treba priložiti nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ili nalaz i mišljenje drugostupanjskoga liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata odnosno drugim propisima).

Na temelju rješenja Ministarstva tijelo koje sukladno posebnom propisu obavlja registraciju vozila, odnosno ovjerava produljenje valjanosti prometne dozvole, oslobodit će osobu s invaliditetom obveze plaćanja godišnje naknade za uporabu javih cesta, a Hrvatske autoceste d.o.o. izdat će potvrde/smart kartice za oslobađanje plaćanja cestarine.
Na kraju napominjemo kako je odredbom članka 89. Zakona propisano da se oslobađanje od plaćanja cestarine može ostvariti samo ako se osoba s invaliditetom nalazi u osobnom automobilu za koji je izdan takva isprava, a za postupanje suprotno tome, člankom 115. Zakona, predviđena je novčana kazna od 2.000,00 do 5.000,00 kuna.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok